Tổng hợp các link của BPTK-CSKH (ngày cập nhập: 25/11/2020)

TẬP HUẤN:
1. Đăng ký mượn tài khoản zoom tập huấn online:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VpUJOOWr4hvs0D96Sz5NJ_3yFwEyamjKbzs2n3pHwfA/edit#gid=0

2. Kế hoạch và báo cáo kết quả tập huấn:
https://drive.google.com/drive/folders/1728cb_2dWo301FtiAStwxrhfGOM5qGOX?usp=sharing

3. Danh sách đơn vị tồn cần xử lý sau tập huấn:
https://drive.google.com/file/d/1tT31bvtft_Tq-fsqQ8wrGEZo3wXO0YGW/view?usp=sharing

CHUYỂN GIAO LẺ:
1. Chuyển giao lẻ tồn đọng cập nhập hàng tuần:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hbQRCwysodJyGLcPyFUctnBuZgJswK-WMzyomrwW1ew/edit?usp=sharing

CÁC LINK KHÁC
1. Link thị trường và các gruop zalo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mnfM3Lx0qicwgeratrnCX3Gq6gfOBycj10twRXux9wA/edit?usp=sharing

2. Nhân sự triển khai phụ trách sản phẩm:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mnfM3Lx0qicwgeratrnCX3Gq6gfOBycj10twRXux9wA/edit?usp=sharing

3. Thống kê thị trường QLCB, QLTH:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ErfloTovHYoXb78rjsNvdFYNeaWJtNSfRifxRYWLLQ/edit?usp=sharing

4. Link monitor

- QLTH: https://qlthmonitor.misa.vn

- QLCB: https://hcsnmonitor.misa.com.vn/

- Customeranalyst (chỉ cấp lãnh đạo được phân quyền mới xem được): https://customeranalyst.misa.com.vn

5. Tiêu chí monitor
- Cách tính của QLCB.VN
- Cách tính của QLTH.VN
6. Định mức NVKD công tác