Link download hay dùng

 

SQL Server:

SQL 2008R2 SP2 Express:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2008R2SP2/SQLEXPRWT_x86_ENU.exe

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2008R2SP2/SQLEXPRWT_x64_ENU.exe

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2008R2SP2/SQLEXPR_x86_ENU.exe

SQL 2008 Managerment Studio:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2008R2SP2/SQLManagementStudio_x86_ENU.exe

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2008R2SP2/SQLManagementStudio_x64_ENU.exe

SQL 2005 Managerment Tool:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2005_MANAGEMENT_EXPRESS.msi

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2005_MANAGEMENT_EXPRESS_x64.msi

SQL 2005 Express:

SP2: http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2005_EXPRESS_SP2.EXE

SP3: http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2005_EXPRESS_SP3.EXE

SP4: http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2005_EXPRESS_SP4.EXE

SQL2005 Native Client

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/sqlncli.msi

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/sqlncli_x64.msi

SQLServer2005_XMO:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQLServer2005_XMO.msi

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQLServer2005_XMO_x64.msi

SQLServer2008_XMO:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SharedManagementObjects_x86.msi

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SharedManagementObjects_x64.msi

Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SSCERuntime_x86-ENU.msi

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SSCERuntime_x64-ENU.msi

MSDE:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/MSDE.zip

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/MSDE2000A.zip

SQL2000:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQLServer2000.zip

SQL 2000 SP4:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2KSP4.zip

Chuyển Collation:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/AlterCollation.exe

Link file video hướng dẫn chuyển chế độ mixmode SQL:

http://support.misa.com.vn/HTKT/Video/Khac_phuc_loi_dang_nhap_vao_SQL_bao_loi_window_authenticate_SME2015.zip

Dotnet:

Dotnet 4.5:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Others/dotnetfx45_full_x86_x64.exe

Dotnet 4.5.2:

http://download.misa.com.vn/SoftwareTools/Microsoft/NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

Dotnet 4.0:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Others/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

Dotnet Framework 3.5 SP1:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/others/dotnetfx35.zip

Dotnet Framework 2.0 SP1

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Others/NetFx20SP1_x86.exe

Dotnet 3.5 cho Win 8

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Microsoft/Framework_for_windows8/sxs86.zip

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Microsoft/Framework_for_windows8/sxs64.zip

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Microsoft/Framework_for_windows8/sxs_8.1_x64.zip

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Microsoft/Framework_for_windows8/sxs_8.1_x86.zip

Dotnet 3.5 cho Win 10

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Microsoft/Framework_for_windows10/dotnet3.5_win10_x64.zip

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Microsoft/Framework_for_windows10/dotnet3.5_win10_x86.zip

Dotnet Clean

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Others/dotnetfx_cleanup_tool.zip

Dotnet Verifier

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Others/netfx_setupverifier_new.zip

Link file khắc phục lỗi không cài được dotnet 4.0 trên win 7 (Lỗi HRESULT 0xc8000222)

http://support.misa.com.vn/misasoftware/MISASME2015/Script/Sua_loi_khong_cai_%20duoc_dotnet_4.0_win7.zip

Wic x86 cho win XP (dùng để cài dotnet 4.0 trên win XP)

http://support.misa.com.vn/HTKT/Tools/wic_x86_enu.exe

Window powershell (Dùng cho cài SQL2008 trên win XP, win 2003)

Window powershell XP

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/WINDOWS/WindowPowershell/WindowsXP-KB926139-v2-x86-ENU.exe

Window powershell Server 2003

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/WINDOWS/WindowPowershell/WindowsServer2003-KB926139-v2-x86-ENU.exe

Windows installer

Windows installer 3.1

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/WINDOWS/WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe

Windows installer 4.5

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/WINDOWS/WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/WINDOWS/Windows_installer_4.5/WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe

Windows instaler cleanup

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Others/Windows%20Installer%20Clean%20Up.zip

Link windows:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Image/windows_XP_pro_SP3_x86.iso

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Image/Windows_xp_professional_SP3_x86_vl.iso

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Image/Windows_7_x86_SP1_Pro.iso

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Image/Windows_7_x64_SP1.iso

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Image/windows_8_x86.iso

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Image/windows_8_x64.iso

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Image/Windows_2008_R2_SP1.iso

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Image/Windows_2003_SP2_Ent_Update.iso

Update Windows XP lên SP3

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/WINDOWS/WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe

Tool Hỗ trợ kỹ thuật:

MISA All in one Database Tools:

http://support.misa.com.vn/HTKT/Tools/MISAAllInOneDatabaseTool/MISA%20All%20In%20One%20Database%20Tool.zip

MISA SQL Installer

http://support.misa.com.vn/HTKT/Tools/MISASQLInstaller/MISA%20SQL%20Installer.zip

Bullzip PDF

http://bullzip-website.bullzip.netdna-cdn.com/download/pdf_std/Setup_BullzipPDFPrinter_10_3_0_2191_STD.exe

PSTool

http://support.misa.com.vn/HTKT/Tools/PsExec.exe

MSXML6.0 SP2

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/msxml6-KB973686-enu-x86.exe

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/msxml6.msi

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/msxml6_x64.msi

Gỡ bỏ COMODO

http://support.misa.com.vn/HTKT/Tools/Remove%20COMODO.zip

Gỡ bỏ Avast:

http://support.misa.com.vn/HTKT/Tools/Cach_go_bo_Avast.zip

Update windows lỗi Cerfiticate

http://support.misa.com.vn/HTKT/Update/UpdateCerfiticate_Windows_XP_rootsupd.exe

XML Reader

http://support.misa.com.vn/HTKT/Tools/XML%20Reader.zip

Fix WMI

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/WINDOWS/WMIFIX.zip

Fix GDI+ trên windows XP:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/WINDOWS/WindowsXP-KB958911-x86-ENU_Fix%20GDI.exe

http://support.microsoft.com/kb/958911

http://support.microsoft.com/kb/2929755

Tool compare AMIS vs SME2012_R1

http://support.misa.com.vn/HTKT/Tools/Tool%20compare%20AMIS%20vs%20SME2012_R1.zip

RemoveFakeAntivirus

http://support.misa.com.vn/HTKT/Tools/RemoveFakeAntivirus.zip

Tool cứu dữ liệu

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Others/undelete-360_Portable.zip

Crytal Report

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Others/Crystal_Report_8.5.rar

Font

http://support.misa.com.vn/HTKT/Font/Unicode.zip

http://support.misa.com.vn/HTKT/Font/Arial.zip

http://support.misa.com.vn/HTKT/Font/TimeNewRoman.zip

Silverlight

http://support.misa.com.vn/HTKT/Tools/Silverlight.exe

http://support.misa.com.vn/HTKT/Tools/Silverlight_x64.exe

http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx

Sửa lỗi Silverlight

http://support.microsoft.com/en-us/kb/2608523

Trình duyệt

Firefox moi nhat

http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/latest/win32/en-US/

Firefox 40:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Browsers/Firefox_Setup_40.0.3.exe 

Cốc cốc:

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Browsers/coccoc_vi_50.2.163.exe

Chrome

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Others/googlechromestandaloneenterprise64.msi

http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Others/googlechromestandaloneenterprise.msi

Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu sửa lỗi cài đặt, chạy phần mềm SME2015

http://support.misa.com.vn/misasoftware/MISASME2015/Document/CacLoiThuongGapKhiCaiDat-ChayPhanMem-SME2015.pdf

Khắc phục lỗi kết nối máy trạm, máy chủ SME2015

http://download.misa.com.vn/HTKT/Document/KhacPhucLoiKetNoiMayChuMayTramSME2015.pdf